Žuželke – delavnice za otroke

Kratek opis: Prispevek je rezultat projekta z naslovom Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA), pri katerem so sodelovale institucije: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za računalništvo in informatiko, KOLPA’S podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in servis, d. o. o., in Javni zavod Krajinski park Kolpa. Projekt je potekal od marca do julija 2017. S projektom smo želeli izboljšati ozaveščenost mladih o metuljih in žuželkah na splošno. Na osnovni šoli in v Krajinskem parku Kolpa smo izvedli različne delavnice o žuželkah. Otroci in mladostniki so se učili rokovanja z žuželkami ter raznolikost metuljev spoznavali med lovljenjem metuljev na terenu. Izvedli smo delavnice o obustnih aparatih žuželk, o razvojnem krogu metuljev, o zgradbi metuljev, simetriji kril ter o raznolikosti žuželk.

Kčljučne besede: žuželke, aktivne metode poučevanja, projektno delo

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2018_22-3.pdf (str. 16 – 21)

Mizica pogrni se za ptice

Kratek opis: V okviru izbirnega predmeta Pouk naravoslovja v naravi na magistrskem študijskem programu Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji je nastala seminarska naloga, katere izsledke predstavljamo v prispevku. Prispevek predstavlja dejavnost opazovanja prehrane ptic, ki jo lahko izvajamo v zimskem obdobju.

Ključne besede: ptice, zima, ekologija, aktivne metode poučevanja, projektno delo

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2018_22-2.pdf (str. 7 – 14)