Videoposnetek: Demonstracija zgradbe cveta

Kratek opis: na posnetku je demonstrirana zgradba cveta dokaličnice.

Ključne besede: botanika, cvet

Didaktična priporočila: demonstracija

Povezava: https://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/ER-sTmQ9DBFAhfAGDvG3f8MBj5BsoNYQS9o-gQ4oj_Ri6Q?e=fu9S4H

Rastline na šolskem vrtu : koledar gojenja rastlin

Kratek opis: S koledarjem za gojenje rastlin na šolskem vrtu želimo optimizirati uporabo šolskega vrta. Nastal je v okviru internega projekta Herbarij in šolski vrt v izobraževanju učiteljev, ki je potekal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Koledar je pripomoček za načrtovanje šolskega vrta, ki učitelju podaja napotke za gojenje rastlin ter ponuja predloge njihove uporabe pri pouku o bioloških vsebinah. Prilagojen je za podnebne razmere v osrednji Sloveniji ter odgovarja na učne cilje, ki so zapisani v učnih načrtih.

Ključne besede: rastlina, dejavnosti na prostem, vrt

Didaktična priporočila: ponavljanje snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5624/ (str. 32 – 34)

ŠOLSKIVRT_KOLEDAR_25.11.

Ali je bela omela zajedavska rastlina?

Kratek opis: Belo omelo v nekaterih učbenikih in spletnih učnih gradivih zasledimo tudi med primeri zajedavskih rastlin. Zajedavstvo ali parazitizem je odnos med dvema organizmoma različnih vrst, v katerem ima eden korist, drugi pa škodo.

Ključne besede: biologija, ekologija rastlin,

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1340/1/pp_34_Torkar.pdf

Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje

Kratek opis: V prispevku je predstavljen primer praktičnega pouka pri predmetu naravoslovje v osnovni šoli. Predstavljeno je opazovanje fenofaz češnje (razvoj listov, cveta , plodov) kot primer učenja z raziskovanjem.

Ključne besede: naravoslovje, ekologija rastlin, fenofaze, rastlina, učenje z raziskovanjem

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5001/1/Praprotnik_Torkar_Kralj.pdf

Določanje drevesnih vrst

Kratek opis: Učenec spoznava vrstno pestrost lesnatih rastlin.

Ključne besede: vrstna pestrost, rastline, drevesa, učenci, naravoslovje in tehnika, naravoslovje, IKT

Didaktična priporočila: ponavljanje in utrjevanje

Povezava: https://learningapps.org/display?v=p83fs3e3318

Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih

Kratek opis: Predstavljena izvedba eksperimenta o evapotranspiraciji.

Ključne besede: evapotranspiracija, rastline, učenci, naravoslovje, IKT, delo z nadarjenimi

Didaktična priporočila: praktično delo, učenje z raziskovanjem

Vir: Praprotnik, L., Žmavčič, T.,  Torkar. G. (2016) Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec – 3. Dec 2016, Ljubljana.

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/4342/