Zobje, o izvoru njihovih imen

Kratek opis: Zobje skupaj z jezikom mehansko razgradijo zaužito hrano v ustni votlini. Z ogledalom si lahko ogledamo, kako so razporejeni in zgrajeni zobje v spodnji in zgornji čeljusti in jih preštejemo. Zobe štejemo od sredine spredaj nazaj – torej od sekalcev proti kočnikom. Število zob v ustni votlini je odvisno od starosti. Prvi mlečni zobje otroku zrastejo pri šestih mesecih starosti, zgodi pa se tudi, da je kateri izmed njih prisoten že ob rojstvu. Navadno so prvi mlečni zobje sekalci. Skupno je mlečnih zob 20 (slika 1) in pri šestih letih starosti začnejo izpadati. Nadomesti jih 32 stalnih zob, vendar vsi nujno ne predrejo dlesni in ostanejo vse življenje skriti v kosti čeljusti. Razlika v številu zob je pogojena z velikostjo čeljusti med odraščanjem.

Imena zob nam veliko povedo o njihovem položaju v čeljusti, času pojava, obliki in funkciji v ustni votlini. Razlago izvora imen lahko uporabimo kot način obravnave učne vsebine o zobeh.

Ključne besede: anatomija, zob, zobje, človek

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http:/http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2021_25-2_kazalo.pdf (str. 38)

Videoposnetek: Vpliv velikosti celice na njeno preskrbljenost s hranilnimi snovmi

Kratek opis: Poskus z agar kockami pojasnjuje, kako velikost celice vpliva na njeno preskrbljenost s hranilnimi snovmi.  (avtorica Kaja Lovšin)

Ključne besede: celica, difuzija, agar, fenolftalein, natrijev hidroksid

Didaktična priporočila: prikazovanje, večpredstavno učno gradivo, demonstracija

Videoposnetek: Demonstracija zgradbe cveta

Kratek opis: na posnetku je demonstrirana zgradba cveta dokaličnice.

Ključne besede: botanika, cvet

Didaktična priporočila: demonstracija

Povezava: https://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/ER-sTmQ9DBFAhfAGDvG3f8MBj5BsoNYQS9o-gQ4oj_Ri6Q?e=fu9S4H

Kako meriti otrokov odnos do okolja?

Kratek opis: Cilj  raziskave  je  bil  oceniti  okoljski  svetovni  nazor  in  skrb  za  okolje  učencev od četrtega do sedmega razreda v Sloveniji. Lestvica nove eko-loške paradigme za otroke je bila prevedena in validirana za uporabo s slovenskimi osnovnošolci (N = 310). Učence smo tudi spraševali o njihovi skrbi za okolje (z uporabo lestvice okoljskih motivov) in zastavlja-li demografska vprašanja. Za Lestvico nove ekološke paradigme je bila izvedena  potrditvena  faktorska  analiza  s  pomočjo  programske  opreme  AMOS, ki je potrdila tridimenzionalni model z desetimi trditvami. Študentje so pokazali najvišje soglasje s trditvami v faktorju pravice narave, najnižje  pa  s  faktorjem  človeška  izjemnost.  Odnos  do  okolja  se  je  od  četrtega  do  sedmega  razreda  poslabšal,  medtem  ko  so  učenci  v  višjih  razredih pokazali bolj altruistično skrb za okolje. Razlike med spoloma niso bile statistično pomembne za njihove okoljske svetovne nazore in skrbi. Izsledki kažejo, da je okoljska skrb za biosfero v pozitivni korelaciji s faktorji pravice narave in vera v ekološko krizo ter v negativni korelaciji s faktorjem človeška izjemnost. Nova ekološka paradigma nam bo omogočila vrednotenje izobraževalnih programov za otroke v Sloveniji.

V slovenski jezik prevedeni instrument je dostopen v prilogi članka (na spodnji povezavi). Instrument lahko brez omejitev uporabljate ob ustreznem navajanju vira.

 

Ključne besede: okoljski svetovni nazor, skrb za okolje, nova ekološka paradigma, otroci

Didaktična priporočila: ugotavljanje okoljskih stališč učencev

 

Povezava: https://www.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/793/401

Video posnetek: Deževnik v dežju

Kratek opis: Videoposnetek pojasnjuje, zakaj opazimo toliko deževnikov v dežju. Pojasnjuje tudi gibanje oziroma lokomocijo deževnikov ter zgradbo vzdolžnih in krožnih mišic na prerezu kolobarja.

Ključne besede: deževnik, kolobarniki, lokomocija, ekologija

Didaktična priporočila: prikazovanje, večpredstavno učno gradivo

Povezava: https://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/EZ7PC5IWM3lNs-sFoRLVdrEBwJHnziyHB07IerXRHvysgg?e=XlFPHG

Video posnetek: Žele bonboni v hipertoničnem, izotoničnem in hipotoničnem okolju

Kratek opis: Videoposnetek pojasnjuje izvedbo poskusa z žele bonboni. Prikaz je namenjen pojasnjevanju razmer v celici, ki je obdana s hipertoničnim, hipotoničnim ali izotoničnim okoljem. S pomočjo poskusa lahko učenci tudi razvijajo svoje spretnosti raziskovanja – merjenje, zastavljanje raziskovalnih vprašanj in hipotez itn.

Ključne besede: eksperiment, celica, difuzija, učenje z raziskovanjem

Didaktična priporočila: eksperimentalno delo

Povezavahttps://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/EdLiNhAPyvxMssnhuXmv78UBTEgeBSwDgW56mQNwoG4IkQ?e=cIMNsQ

Video posnetek: Prikaz podvajanja DNA z žigi

Kratek opis: Videoposnetek pojasnjuje podvajanje oziroma replikacijo DNA, ki poteka v interfazi celičnega cikla. Prikazano je nizanje nukleotidov in nastanek komplementarnih verig DNA.

Ključne besede: DNA, replikacija, genetika, celična delitev

Didaktična priporočila: demonstracija

Povezava: https://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/EZx59ii0ERNBuI2lPEN-lvQBpC9N4Kbkh5ujrJTCvm-KPQ?e=Zwvvex

Video posnetek: kvasovke in celično dihanje

Kratek opis: Demonstracijski poskus pojasnjuje, kaj se dogaja v kvašenem testu. Kvasovke so glive, ki v demonstracijskem poskusu intenzivno vršijo celično dihanje, kar lahko prikažemo z navedenim poskusom. V kozarec  z vodo pri sobni temperaturi (1 dl) dodajte žličko suhega kvasa in žličko sladkorja. Dobro premešajte in opazujte dogajanje 15-30 min. Mehurčki plina ogljikov dioksid, ki izhajajo iz kozarca s kvasom, ustvarjajo peno. Za dokaz plina ogljikov dioksid v kozarcu s kvasom lahko uporabite gorečo vžigalico.

Ključne besede: kvas, celično dihanje, biotehnologija

Didaktična priporočila: demonstracija

Povezava: https://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/EQICz0kaFIJNix49-nBqKdQBkFyI54I_UIGwxSeV6olqLw?e=rVL9x5

Koncepti osnovnošolcev o sovah, njihove izkušnje s sovami in viri informacij o sovah

Kratek opis: V raziskavi smo na podlagi analize risb in pisnih opisov ugotavljali, kakšno je znanje učencev četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega in devetega razreda o sovah. V članku je predstavljeno, katere informacije o sovah učenci podajo skozi risbo in katere skozi pisni opis. Podani so viri informacij o sovah, ki so jih učenci izpostavili v intervjujih. Ugotavljamo, da učenci prepoznajo specifične lastnosti sov, po katerih se razlikujejo od ostalih ptic. Analiza risbe v kombinaciji s pisnim opisom, pa nam pri tem poda bolj celosten vpogled v učenčevo znanje, kot zgolj učenčeve risbe ali pisni opisi. Učenci, ki so doživeli konkretno izkušnjo s sovo, imajo o njih boljše predstave. Raziskava pomeni pomemben doprinos k izboljšanju kakovosti preverjanja in ocenjevanja znanja učencev na področju biologije.

Ključne besede: koncepti o sovah, učenčeva risba, učenčev pisni opis, izkušnje s sovami

Didaktična priporočila: preverjanje in ocenjevanje znanja, pomen konkretnih izkušenj

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5677/