Video posnetek: Deževnik v dežju

Kratek opis: Videoposnetek pojasnjuje, zakaj opazimo toliko deževnikov v dežju. Pojasnjuje tudi gibanje oziroma lokomocijo deževnikov ter zgradbo vzdolžnih in krožnih mišic na prerezu kolobarja.

Ključne besede: deževnik, kolobarniki, lokomocija, ekologija

Didaktična priporočila: prikazovanje, večpredstavno učno gradivo

Povezava: https://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/EZ7PC5IWM3lNs-sFoRLVdrEBwJHnziyHB07IerXRHvysgg?e=XlFPHG

Koncepti osnovnošolcev o sovah, njihove izkušnje s sovami in viri informacij o sovah

Kratek opis: V raziskavi smo na podlagi analize risb in pisnih opisov ugotavljali, kakšno je znanje učencev četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega in devetega razreda o sovah. V članku je predstavljeno, katere informacije o sovah učenci podajo skozi risbo in katere skozi pisni opis. Podani so viri informacij o sovah, ki so jih učenci izpostavili v intervjujih. Ugotavljamo, da učenci prepoznajo specifične lastnosti sov, po katerih se razlikujejo od ostalih ptic. Analiza risbe v kombinaciji s pisnim opisom, pa nam pri tem poda bolj celosten vpogled v učenčevo znanje, kot zgolj učenčeve risbe ali pisni opisi. Učenci, ki so doživeli konkretno izkušnjo s sovo, imajo o njih boljše predstave. Raziskava pomeni pomemben doprinos k izboljšanju kakovosti preverjanja in ocenjevanja znanja učencev na področju biologije.

Ključne besede: koncepti o sovah, učenčeva risba, učenčev pisni opis, izkušnje s sovami

Didaktična priporočila: preverjanje in ocenjevanje znanja, pomen konkretnih izkušenj

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5677/

Živali iz različnih celin sveta : kako dobro jih poznajo otroci?

Kratek opis: Otroci že od najzgodnejših let začno pridobivati izkušnje o živalih v neposredni okolici svojega doma, v vrtcu in šoli, v medijih itn. Znanje o živalih se navadno primarno ne oblikuje v vrtcu in šoli. So pa formalne vzgojno-izobraževalne institucije tiste, kjer znanje o živalih lahko poglobijo in razširijo (Tunnicliffe, 2011). Otroci vsakodnevno vstopajo v različne odnose z živalmi. Izkušnje pridobivajo v neposrednem stiku s hišnimi in domačimi živalmi, ter s prostoživečimi in eksotičnimi živalmi na obiskih v prirodoslovnem muzeju, živalskem vrtu in naravnih parkih (Tunnicliffe in Reiss, 1999).

Ključne besede: opazovanje, meritve, zima

Didaktična priporočila: gradivo za učitelje

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5625/ (str. 29 – 31)

Žuželke – delavnice za otroke

Kratek opis: Prispevek je rezultat projekta z naslovom Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA), pri katerem so sodelovale institucije: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za računalništvo in informatiko, KOLPA’S podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in servis, d. o. o., in Javni zavod Krajinski park Kolpa. Projekt je potekal od marca do julija 2017. S projektom smo želeli izboljšati ozaveščenost mladih o metuljih in žuželkah na splošno. Na osnovni šoli in v Krajinskem parku Kolpa smo izvedli različne delavnice o žuželkah. Otroci in mladostniki so se učili rokovanja z žuželkami ter raznolikost metuljev spoznavali med lovljenjem metuljev na terenu. Izvedli smo delavnice o obustnih aparatih žuželk, o razvojnem krogu metuljev, o zgradbi metuljev, simetriji kril ter o raznolikosti žuželk.

Kčljučne besede: žuželke, aktivne metode poučevanja, projektno delo

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2018_22-3.pdf (str. 16 – 21)

Mizica pogrni se za ptice

Kratek opis: V okviru izbirnega predmeta Pouk naravoslovja v naravi na magistrskem študijskem programu Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji je nastala seminarska naloga, katere izsledke predstavljamo v prispevku. Prispevek predstavlja dejavnost opazovanja prehrane ptic, ki jo lahko izvajamo v zimskem obdobju.

Ključne besede: ptice, zima, ekologija, aktivne metode poučevanja, projektno delo

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2018_22-2.pdf (str. 7 – 14)

Kunci v zajčniku: kvaliteta bioloških sporočil v otroških slikanicah

Kratek opis: V otroških slikanicah in drugi otroški literaturi velikokrat naletimo na biološke strokovne napake, ki lahko vodijo v nastanek napačnih predstav o življenju in delovanju narave. V prispevku predstavljamo analizo slikovnega gradiva in besedil slikanic, ki obravnavajo biologijo kuncev in/ali zajcev. S tem primerom želimo opozoriti na pomen kvalitetnega avtorskega in prevajalskega dela pri pripravi otroških slikanic.

Ključne besede: vrtec, živali

Didaktična priporočila: gradivo za vzgojitelje

 

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2192/

Dihalni organi

Kratek opis: Učenec razvršča fotografije živalskih vrst za posamezne dihalne organe (traheje, pljuča, koža, škrge).

Ključne besede: dihalni organi, živali, učenci, naravoslovje, IKT

Didaktična priporočila: identifikacija predznanja, ponavljanje in utrjevanje

Povezava: https://learningapps.org/display?v=phhj0zypj18