Video posnetek: kvasovke in celično dihanje

Kratek opis: Demonstracijski poskus pojasnjuje, kaj se dogaja v kvašenem testu. Kvasovke so glive, ki v demonstracijskem poskusu intenzivno vršijo celično dihanje, kar lahko prikažemo z navedenim poskusom. V kozarec  z vodo pri sobni temperaturi (1 dl) dodajte žličko suhega kvasa in žličko sladkorja. Dobro premešajte in opazujte dogajanje 15-30 min. Mehurčki plina ogljikov dioksid, ki izhajajo iz kozarca s kvasom, ustvarjajo peno. Za dokaz plina ogljikov dioksid v kozarcu s kvasom lahko uporabite gorečo vžigalico.

Ključne besede: kvas, celično dihanje, biotehnologija

Didaktična priporočila: demonstracija

Povezava: https://unilj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/luka_praprotnik_pef_uni-lj_si/EQICz0kaFIJNix49-nBqKdQBkFyI54I_UIGwxSeV6olqLw?e=rVL9x5

Koncepti osnovnošolcev o sovah, njihove izkušnje s sovami in viri informacij o sovah

Kratek opis: V raziskavi smo na podlagi analize risb in pisnih opisov ugotavljali, kakšno je znanje učencev četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega in devetega razreda o sovah. V članku je predstavljeno, katere informacije o sovah učenci podajo skozi risbo in katere skozi pisni opis. Podani so viri informacij o sovah, ki so jih učenci izpostavili v intervjujih. Ugotavljamo, da učenci prepoznajo specifične lastnosti sov, po katerih se razlikujejo od ostalih ptic. Analiza risbe v kombinaciji s pisnim opisom, pa nam pri tem poda bolj celosten vpogled v učenčevo znanje, kot zgolj učenčeve risbe ali pisni opisi. Učenci, ki so doživeli konkretno izkušnjo s sovo, imajo o njih boljše predstave. Raziskava pomeni pomemben doprinos k izboljšanju kakovosti preverjanja in ocenjevanja znanja učencev na področju biologije.

Ključne besede: koncepti o sovah, učenčeva risba, učenčev pisni opis, izkušnje s sovami

Didaktična priporočila: preverjanje in ocenjevanje znanja, pomen konkretnih izkušenj

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5677/

Živali iz različnih celin sveta : kako dobro jih poznajo otroci?

Kratek opis: Otroci že od najzgodnejših let začno pridobivati izkušnje o živalih v neposredni okolici svojega doma, v vrtcu in šoli, v medijih itn. Znanje o živalih se navadno primarno ne oblikuje v vrtcu in šoli. So pa formalne vzgojno-izobraževalne institucije tiste, kjer znanje o živalih lahko poglobijo in razširijo (Tunnicliffe, 2011). Otroci vsakodnevno vstopajo v različne odnose z živalmi. Izkušnje pridobivajo v neposrednem stiku s hišnimi in domačimi živalmi, ter s prostoživečimi in eksotičnimi živalmi na obiskih v prirodoslovnem muzeju, živalskem vrtu in naravnih parkih (Tunnicliffe in Reiss, 1999).

Ključne besede: opazovanje, meritve, zima

Didaktična priporočila: gradivo za učitelje

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5625/ (str. 29 – 31)

Rastline na šolskem vrtu : koledar gojenja rastlin

Kratek opis: S koledarjem za gojenje rastlin na šolskem vrtu želimo optimizirati uporabo šolskega vrta. Nastal je v okviru internega projekta Herbarij in šolski vrt v izobraževanju učiteljev, ki je potekal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Koledar je pripomoček za načrtovanje šolskega vrta, ki učitelju podaja napotke za gojenje rastlin ter ponuja predloge njihove uporabe pri pouku o bioloških vsebinah. Prilagojen je za podnebne razmere v osrednji Sloveniji ter odgovarja na učne cilje, ki so zapisani v učnih načrtih.

Ključne besede: rastlina, dejavnosti na prostem, vrt

Didaktična priporočila: ponavljanje snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/5624/ (str. 32 – 34)

ŠOLSKIVRT_KOLEDAR_25.11.

Žuželke – delavnice za otroke

Kratek opis: Prispevek je rezultat projekta z naslovom Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA), pri katerem so sodelovale institucije: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za računalništvo in informatiko, KOLPA’S podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in servis, d. o. o., in Javni zavod Krajinski park Kolpa. Projekt je potekal od marca do julija 2017. S projektom smo želeli izboljšati ozaveščenost mladih o metuljih in žuželkah na splošno. Na osnovni šoli in v Krajinskem parku Kolpa smo izvedli različne delavnice o žuželkah. Otroci in mladostniki so se učili rokovanja z žuželkami ter raznolikost metuljev spoznavali med lovljenjem metuljev na terenu. Izvedli smo delavnice o obustnih aparatih žuželk, o razvojnem krogu metuljev, o zgradbi metuljev, simetriji kril ter o raznolikosti žuželk.

Kčljučne besede: žuželke, aktivne metode poučevanja, projektno delo

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2018_22-3.pdf (str. 16 – 21)

Mizica pogrni se za ptice

Kratek opis: V okviru izbirnega predmeta Pouk naravoslovja v naravi na magistrskem študijskem programu Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji je nastala seminarska naloga, katere izsledke predstavljamo v prispevku. Prispevek predstavlja dejavnost opazovanja prehrane ptic, ki jo lahko izvajamo v zimskem obdobju.

Ključne besede: ptice, zima, ekologija, aktivne metode poučevanja, projektno delo

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi, metoda praktičnega dela

Povezava: http://www.pef.uni-lj.si/naravoslovna_solnica/Izdaje/solnica_2018_22-2.pdf (str. 7 – 14)

O ekološki pismenosti, trajnosti in pomenu aktivnih (transformativnih) metod učenja in poučevanja

Kratek opis: V prispevku utemeljujem pomen aktivnih (transformativnih) metod učenja in poučevanja za razvoj kompetenc, potrebnih za transformacijo družbe v trajnostno. Podrobneje poudarim pomen ekološke pismenosti in pravilnega razumevanja pojma trajnost. Če želimo otrokom ponuditi možnost obstoja v okolju, jim moramo omogočiti razvoj odnosa do lastnega okolja in aktivno oblikovanje prihodnosti, ki bo imela več smisla in trajnosti, kot ga premore današnji svet.

Ključne besede: biologija, trajnost, aktivne metode poučevanja, ekološka pismenost

Didaktična priporočila: gradivo za učitelje

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/2501/1/Torkar_O_ekoloski.pdf

Ali je bela omela zajedavska rastlina?

Kratek opis: Belo omelo v nekaterih učbenikih in spletnih učnih gradivih zasledimo tudi med primeri zajedavskih rastlin. Zajedavstvo ali parazitizem je odnos med dvema organizmoma različnih vrst, v katerem ima eden korist, drugi pa škodo.

Ključne besede: biologija, ekologija rastlin,

Didaktična priporočila: obravnava nove učne snovi

Povezava: http://pefprints.pef.uni-lj.si/1340/1/pp_34_Torkar.pdf